درنشست مشترک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ وشرکت برق منطقه ای تهران بر ضرورت همکاری های نزدیک به منظور پایداری شبکه برق رسانی شهرتهران تاکید شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo