طی جلسه ایبا حضور نمایندگان شرکت فرانسوی CNIM و مدیر عامل سانا برگزارگردید، طرفین ضمن بحث پیرامون مطالب فنی و نحوه همکاری های مشترک مباحثی چون تمرکز بر امحاء زباله، استانداردهای انتشارات نیروگاه ، بازدهی نیروگاه ، بازدهی برق را مورد تبادل نظر قراردادند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo