مشاور وزیر نیرو در امور اجتماعی و فرهنگ عمومی گفت: ما از سرمایه‌گذاری روس‌ها به ویژه در قالب BOO و BOT و احداث دفتر در ایران استقبال می کنیم و سرمایه‌گذاری‌ها را در مسیر اصلی خود قرار خواهیم داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo