نصب نیروگاه های فرا ساحلی به دلیل سست بودن بستر دریا نیاز به انجام اقداماتی بیشتری در مقایسه با نیروگاه های بادی مورد استفاده در خشکی دارد. در فیلم پیوست این اقدامات نمایش داده می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo