معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت : تاکنون دویست وشصت وچهار کنتور هوشمند مشترکین و صد وبیست و دو کنتور پنل خورشیدی در حوزه شهرستان یزد نصب شده است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo