نیروگاه هاي آبی از نیروگاه هاي سازگار با محیط زیست هستند. مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست و محدود بودن عمر انرژيهاي فسیلی در کنار مزایاي نیروگاههاي برق آبی و داشتن آثار مثبت جانبی، تجدیدپذیر بودن و وجود پتانسیلهاي زیاد انرژي برق آبی در کشور باعث شده تا توجه بیشتري به این نوع انرژي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo