نمودار منحنی تداوم بار در 450 ساعت پرباری شبکه در سالهای 92 تا 94 قابل مشاهده است. در این نمودار اثر مدیریت بار در ساعات پیک شبکه قابل توجه است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo