نمودار منحنی تداوم بار شش ماهه نخست سال های 92 تا 94 قابل مشاهده است. در منحنی ها به خوبی قابل مشاهده است که در سال 94 با مدیریت بار در ساعات پرباری، بار شبکه کنترل شده و نسبت به سال 93 تغییر خیلی کمی داشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo