به گزارش برق نیوز، به منظور بررسی راه های همکاری سازمان انرژی های نو ایران با سازمان صنایع
کوچک و شهرک های صنعتی در جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر جلسه
ای با حضور مدیر عامل، معاون برنامه ریزی و جمعی از مدیران و کارشناسان
سازمان انرژی های نو ایران و معاون فنی و جمعی از مدیران سازمان صنایع کوچک
و شهرک های صنعتی برگزار گردید.

 دراین جلسه رویکرد جدید وزارت نیرو در توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از طریق عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی برق با بخش غیر دولتی برای مهندس محمدزاده معاون فنی و مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تشریح شد.

همچنین جزئیات به کارگیری ظرفیت استفاده از منابع تجدیدپذیر در واحدهای صنعتی فعال در کشور، به منظور رفع مشکل قطعی برق و استفاده از برق مطمئن و پایدار در ساعات پیک شبکه و با رویکرد افزایش درآمد و کاهش ریسک های اقتصادی برای ایشان توصیف گردید.

 در پایان جلسه مقرر شد به منظور تدوین شرایط همکاری ضمن تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری بین دو سازمان، نسبت به برگزاری چندین کارگاه آموزشی برای آگاهی و مشارکت بیشتر شهرک ها و واحدهای صنعتی فعال و منتخب اقدام گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo