پس از طی آخرین مرحله بسته بندی تابلو های برق مطابق با استاندارد و فرم های کنترل کیفیت برای حفظ ساختمان فیزیکی تابلو های برق انجام میگیرد تا آن ها را در برابر حوادثی که ممکن است به هنگام حمل و نقل پیش آید حفاظت کند.

انواع بسته بندی :

نایلون حبابدار

فوم ضربه گیر

پالت چوبی