این واحد توانایی تشخییص مناسب ترین و مرغوب ترین منابع تامین و تامین کنندگان نیازهای شرکت را داراست .

سه وظیفه عمده این واحد :

-تامین مواد اولیه و سایر ملزومات

-انبار داری و انبار گردانی

-حمل و نقل