این واحد متشکل از کارشناسان با تجربه و آموزش دیده با ارائه خدمات طراحی مهندسی در حوزه تابلو های فشار ضعیف و فشار متوسط بر اساس استاندارد های جاری از جمله IEC و نشریه 110 پروژه ها را برعهده دارد .

از مهمترین فعالیت این واحد :

گرفتن document و اطلاعات مورد نیاز کارفرما

اطلاعات مورد نیاز تابلو برق را بصورت رسمی از کارفرما دریافت میکنیم.
که شامل ورودی ها و خروجی های لازم ، سنسورها ، نقشه های مربوطه و … که در پروژه نیاز است.

البته در اغلب پروژه های کوچک، کارفرما می تواند خواسته های خود را درخواست کرده و
این شرکت با توجه به نیاز، تابلو را از لحاظ مکانیکی و الکتریکی همراه با محاسبات نرم افزاری و تحلیل های لازم طراحی و به کارفرما تسلیم می نماید.