بطور کلي نوع دستگاههاي استقرار يافته در اين بخش ادوات سنگين فلز کاري مي باشد که به ترتيب عبارتند از:

گيوتين برش ـ پرس برک – پانچ هاي 12 و 8 تني وغیره ـ دستگاه مته کاري ـ دستگاه جوش co2ـ سنگ فرزوغیره

همه قطعات ابتدا وارد بخش برش شده و به اندازه هاي مطلوب مطابق نقشه برش می خورند. سپس با توجه به فرم و وضعيت مورد نياز براي هر قطعه به بخش هاي پانچ و خم کاري و مته کاري برده مي شود (البته بعضي از قطعات مستقيما به بخش خم کاري مي روند و براي بعضي ديگر ابتدا به بخش پانچ و بعد به بخش خم مي رود و بعضي از قطعات ممکن است يکي از دو حالت فوق را نداشته باشد. که شرح اين فرآيندها در مراحل بعدي بطور کامل توضيح داده خواهد شد ).

قطعات خارج شده از اين بخش وارد بخش جوشکاري مي شود در اين بخش قطعات مختلف ورودي ، با توجه به نيازشان جوشکاري مي شوند. براي از بين بردن اثر خال جوشها و به منظور يکنواخت کردن سطح فلز برای رنگ کاري بخش هاي جوشکاري شده خارجي را به بخش فرزکاري مي برند در اين بخش سطوح جوشکاري خارجي را توسط سنگ فرز صاف مي کنند اين مرحله پايان کار بخش فلزکاري و تامين يا تغذيه ورودي بخش رنگ کاري مي باشد