مشخصات آزمایش برنامه ای (ROUTINE TEST SPECIFICATION):

بخش کنترل کیفیت جهت ارائه یک تابلو با کیفیت، از ابتدای سفارش تابلو توسط کارفرما تا هنگام خروج و تحویل تابلو برق ساخته شده، تمامی مراحل ساخت اسکلت و بدنه ، رنگ ، انتخاب وسایل و تست و نصب آن ها، سیم کشی و … را کنترل و ارزیابی نموده و در پایان نیز آزمایشات مکانیکی و الکتریکی لازم را با دقت تمام بر روی تابلو برق انجام خواهد داد و در صورت مطابقت با استانداردهای ذکر شده اجازه تحویل داده خواهد شد. در ضمن نماینده یا نمایندگان فنی کارفرمایان می توانند از تمام مراحل ساخت بازدید نموده و برای تست نهایی در محل کارخانه از آنان دعوت به عمل خواهد آمد.

علاوه بر تست های الکتریکی و مکانیکی مقدماتی که در هنگام ساخت هر تابلو انجام می گیرد، تست های برنامه ای زیر نیز پس از اتمام کار تابلو انجام می شود.

– تست سیم بندی

– تست عملکرد تجهیزات فشار ضعیف

– تست ولتاژ با فرکانس نامی

– تست دی الکتریک

– اندازه گیری مقاومت الکتریکی

شماره تماس واحد کنترل کیفیت:

مدیریت کنترل کیفیت: آقای مهندس علیزاده

تلفن : 02633309303

داخلی 400

آزمایشگاه کنترل کیفیت: آقای مهندس حمیدی

داخلی 420