ما هم دغدغه های بخش خصوصی را می دانیم و اینطور نیست که فقط دغدغه صنعت برق کشور را بخش خصوصی داشته باشد، ما در دولت اگر بیشتر از آنها نگران آینده صنعت برق کشور نباشیم، نگرانی و دغدغه ما کمتر نیست. اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق به معنای گران شدن برق برای تمامی آحاد جامعه نیست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo