در اين مطالعه از يک شبکه عصبي سري زماني براي پيش‌بيني دقيق توان خروجي توربين گاز بر پايه داده‌هاي نمونه برداري شده از توربين گاز براي بهبود شرايط عملکرد سيستم ارائه گرديده است. در اين تحقيق مدل سري زماني در شرايط کاري مختلفي، تحت آزمايش قرار گرفته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo