نخستین نشست ; طراحی و تدوین برنامه پیاده سازی مدل شایستگی اعتماد; با هدف تشریح اقدامات انجام شده به منظور اجرای این طرح در شرکت توزیع برق تهران بزرگ به عنوان پایلوت برگزار شد. در این مدل راهبردی که توسط پژوهشگاه نیرو اجرا می شود ، تلاش خواهد شد با استفاده از نظرات و تجربیات معاونین و مدیران شرکت نسبت به پیاده سازی نقشه راه و استقرار شایستگی اعتماد و همچنین بومی سازی آن در شرکت اقدام شود .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo