دلايلي بر ناکارآمدي مديریت برق وانرژي درکشورما بيشتر مربوط به ساختارهاي مديريتي ناکارآمد و تاريخ مصرف گذشته به ارث رسيده از گذشته است. ساختارهاي غلط مديريت انرژي ناشي از وجود دو وزارتخانه رقيب و موازي يعني وزارت خانه هاي نفت و نيرو است. ساختارهاي غلط مديريت آب ناشي از تفکيک و پراکندگي مديريت هاي مرتبط به هم آب و آبخيزداري و منابع طبيعي و محيط زيست بين چندين وزارتخانه و سازمان دولتي مختلف است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo