اکبر ناصری گفت: در خصوص فراوانی انشعابات غیرمجاز از سوی سازمان یک تغییر سیاست در قالب حذف شبکه های فشار ضعیف سیمی مسی و جایگزینی کابلهای خود نگهداراز سال ۸۹ آغاز شد که توانستیم در آبادان بیشترین استفاده را از این روش ببریم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo