مصطفی بهروز نژاد گفت: سال گذشته 34 کیلومتر شبکه هوایی سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شد و نسبت به سال گذشته 39 درصد قطعی برق کاهش یافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo