به منظور آمادگی در مقابله با شرایط جوی نامساعد استان ، جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت برق منطقه ای خوزستان به دستورمدیرعامل این شرکت و باحضور اعضای کمیته در محل ساختمان دیسپاچینگ جنوب غرب در اهواز تشکیل شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo