منابع افغان گزارش دادند که کمیسیون ملی رسیدگی برای تعیین مسیر خط انتقال برق ترکمنستان به افغانستان موسوم به «توتاپ» نظر نهائی خود را به دولت افغانستان ارائه داده و مسیر «سالنگ» را بر مسیر «بامیان» ترجیح داده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo