امروز عصر و با حضور مدیرانی از توانیر، کمیته رابط سیرد و شرکت کنندگان در کنفرانس منطقه ای سیرد این مراسم برگزار می گردد. چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد با تقدیر از برگزیدگان همایش به کار خود پایان خواهد داد. مدیرعامل توانیر در مراسم افتتاحیه این همایش خواست تا شرایط برای عضویت پیوسته را بررسی و مقدمات انجام آن را انجام دهند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo