اسماعیل محسنی کبیر معاون برنامه ریزی وتوسعه شبکه شرکت مادرتخصصی توانیر با ارسال نامه ای خطاب به عادل کاظمی مدیرعامل این شرکت از عملکرد شایسته در بخش ارائه ی گزارش دقیق برآورد بار و انرژی استان که منجر به مطالعات برآوردبار وانرژی شرکت توزیع برق استان زنجان برای سال های 1394 تا 1399 شد ، قدردانی کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo