فرآیند تولید

08اکتبر/15
واحد کنترل کیفیت و بازرسی

واحد کنترل کیفیت و بازرسی

مشخصات آزمایش برنامه ای (ROUTINE TEST SPECIFICATION): بخش کنترل کیفیت از ابتدا سفارش تابلو تا هنگام خروج تابلو ساخته شده تمام مراحل ساخت اسکلت و بدنه رنگ انتخاب وسایل و تست وبیشتر…